بازگشت به صفحه اصلی

 

 

(استان قزوین )    تاکستان - دانصفهان - شال  -   11 فروردین 92

 

 

**** تاکستان - آتشکده

 

**** روستای شال - مسجد

 

**** دانصفهان

 

 

**** شهر قدیم دانصفهان در این محل قرار داشته است که امروزه هیچ اثری از آن نیست و بر اثر

         زلزله از بین رفته است - در سراسر این  دشت قبرهای بدون سنگ قبر کشته شدگان زلزله وجود دارد

         و قبرها تنها با سنگ چین مشخص شده است