بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 کوهنوردی قله توچال - 30 مرداد 88 

 

 

**** قله توچال  ( ارتفاع 3962 متر )