بازگشت به صفحه اصلی

 

 

(استان اصفهان )     شهر اصفهان  -   09 تیر ماه 92

  

 

 

**** سی و سه پل و حاشیه زاینده رود

 

 

 

**** میدان نقش جهان

 

 

 

**** پیاده روهای بزرگ و زیبا همراه مسیر اختصاصی دوچرخه با راه رفت و برگشت مجزا

         در وسط خیابانهای شهر اصفهان